Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

“Docufacts” is een merknaam van DOCplus BV te Doornenburg.
“Gebruiker(s)” de bezoekers van de Site en/of gebruik maken van de Dienst(en).
“Klant” iedere (rechts)persoon die met Docufacts een Overeenkomst heeft gesloten.
“Overeenkomst” de afspraken op grond waarvan Docufacts haar Dienst(en) aan Klant levert, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
“Site”: de website www.docufacts.nl
“Diensten” Door Docufacts ten behoeve van de Klant uit te voeren Diensten
“Website” de website van de Klant.
“Algemene Voorwaarden” deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Docufacts en Klant.

2.2
Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Klant gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Docufacts zijn bevestigd.

2.3
Alle aanbiedingen door Docufacts aan Klant zijn vrijblijvend.

2.4
De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Klanten de schriftelijke bevestiging daarvan door Docufacts. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Docufacts en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Klant met gebruikmaking van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Docufacts aan Klant is verstuurd. Klant dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Docufacts wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Klant in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.5
Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Klant gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen drie (3) werkdagen kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke toestemming van Docufacts.

2.6
Klant heeft het recht om de aan Docufacts verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

2.7
Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Docufacts kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Docufacts is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.8
De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Docufacts is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

2.9
De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Docufacts staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Docufacts of derden. Gebruikers dienen zelf de juistheid en volledigheid te controleren.

2.10
In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Klant eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.


Artikel 3 Elektronische communicatiemiddelen

3.1
In het geval communicatie tussen Docufacts en Klant geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Docufacts is jegens Klant niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

3.2
Klant dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.


Artikel 4 Aanbiedingen. Leveringstermijnen

4.1
Alle aanbiedingen van Docufacts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

4.2
Docufacts is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst af te wijzen. De Klant dient Docufacts onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in haar gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.3
Door Docufacts opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Docufacts bekend waren. Docufacts zal door de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn niet in gebreke zijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Docufacts en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.


Artikel 5 Prijs en betaling

5.1
Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

5.2
De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Docufacts. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Docufacts in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.3
Docufacts behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

5.4
Indien Klant niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

5.5
Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Klant. Indien Docufacts het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Klant daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. Docufacts is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Klant in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.


Artikel 6 Rechten en Verplichtingen van de Klant

6.1
Het (elektronisch) verkeer tussen Klanten andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Klant.

6.2
Klant zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

6.3
Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Klant  de beschikking heeft over persoonsgegevens. Klant zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

6.4
Wederpartij onthoudt zich ervan docufacts of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van docufacts , het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste informatie; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van docufacts, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van docufacts of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.5
Onverlet het bepaalde in artikel 7.4 is wederpartij niet gerechtigd om (I) ongevraagd e-mails of andere informatie (‘spammen’) aan Gebruikers van docufacts te sturen of (II) een zoekprogramma op de Site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of databestanden van de Site te downloaden (‘spideren’). Indien docufacts op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, dan is Wederpartij docufacts een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad EURO 25.000 (vijfentwintigduizend EURO) zonder rechterlijke tussenkomst en is docufacts gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.6
Wanneer Wederpartij meer artikelen heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met docufacts is overeengekomen, dan is docufacts onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per los artikel hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan docufacts verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

6.7
De Wederpartij vrijwaart docufacts tegen vorderingen van derden verband houdende met schending door de Wederpartij van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst.

6.8
De Wederpartij zal alle wettelijke voorschriften en overige toepasselijke regelgeving bij het gebruik van de Hosting diensten naleven. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving door haar medewerkers en haar wederpartijen. De Wederpartij garandeert docufacts dat de informatie die door of middels de Wederpartij op het Internet wordt openbaar gemaakt c.q. verveelvoudigd, niet strafbaar is, op geen enkele wijze onrechtmatig is jegens derden en niet in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving.

6.9
De Wederpartij is volledig aansprakelijk jegens docufacts voor de schade die docufacts mocht lijden wegens het niet naleven door de Wederpartij of door haar ingeschakelde derden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van aan haar gegeven aanwijzingen of voorschriften van docufacts. De Wederpartij vrijwaart docufacts voor eventuele vorderingen van derden uit hoofde van een schending door de Wederpartij van de hiervoor in dit artikel of elders in deze Algemene Voorwaarden genoemde garanties of verklaringen van de Wederpartij en zij zal docufacts volledig schadeloos stellen, met inbegrip van vergoeding van de volledige door docufacts te maken kosten van juridische bijstand.


Artikel 7 Rechten en Verplichtingen van Docufacts

7.1
Docufacts verschaft Klant toegang tot haar Site en gebruik van de Overeengekomen Diensten tegen betaling door Klant van de overeengekomen prijs.

7.2
Docufacts zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen.

7.3
Docufacts heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Klant.

7.4
Docufacts behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1
Docufacts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

8.2
Docufacts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Klant of wanneer de via de vacatures van Docufacts betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

8.3
Docufacts is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator of provider, schade als gevolg van uitval, computervirussen, onbereikbaarheid, niet (tijdig of volledig) functioneren van een provider en/of verminking of verlies van gegevens. Docufacts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van aanspraken van derden of auteurs- en naburige rechtenorganisaties welke kunnen voortvloeien uit het vastleggen verveelvoudigen en/of openbaar maken van beschermde werken door wederpartij.

8.4
De Wederpartij dient door haar geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij docufacts te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Wederpartij jegens docufacts na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

8.5
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van docufacts of van haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 9 Overmacht

9.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van docufacts wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van docufacts en van andere derden, van wiens diensten docufacts mede afhankelijk kan zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Wederpartij, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Internet providers en telecom operators.

9.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan wel bij voorbaat vaststaat dat de overmachtsituatie tenminste negentig dagen zal duren, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval worden de reeds ingevolge de overeenkomst geleverde prestaties verrekend en zijn partijen elkaar overigens niets verschuldigd.

9.3
Indien docufacts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is docufacts bevoegd de reeds geleverde resp. het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9.4
Van overmacht van docufacts in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van docufacts onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van docufacts kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van docufacts.


Artikel 10 Geheimhouding

10.1
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

10.2
De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 11.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

10.3
Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 11 Duur en beëindiging

11.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde periode. De overeenkomst wordt, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden, telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd.

11.3
De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien de andere partij, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van die Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke opgave te bevatten van de gestelde tekortkoming, teneinde de wederpartij in staat te stellen adequaat te kunnen reageren.

11.4
Docufacts kan voorts een met de Klant gesloten Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien aan de Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.


Artikel 12 Diversen

12.1
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

12.2
Op de Overeenkomst tussen Docufacts en Klant is Nederlands recht van toepassing.

12.3
Alle geschillen tussen Docufacts en Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

12.4
Alle aanspraken van Klant vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

 

Print Friendly