Docufacts

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

“docufacts” is een merknaam van DOCplus BV te Doornenburg.
“gebruiker(s)” de gebruikers van de Site die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site van docufacts
“wederpartij” iedere (rechts)persoon die met docufacts een Overeenkomst heeft gesloten.
“overeenkomst” de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan docufacts Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
“site”: de website www.docufacts.nl (www.docufacts.nl)
“toegangscode” een door de docufacts aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;
“Diensten” de ten behoeve van de Klant uit te voeren opdrachten, ter zake waarvan docufacts een overeenkomst met de Klant heeft gesloten.
“Website” de website van de Klant.
“Hosting” het door docufacts ter beschikking stellen van geheugenruimte op een beveiligde server, gekoppeld aan het World Wide Web, ten behoeve van het operationeel laten zijn van een Website.
“Website Realisatie” het door docufacts in opdracht van de wederpartij vervaardigen van een Website.
“Algemene Voorwaarden” deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen docufacts en Wederpartij.

2.2
Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Docufacts zijn bevestigd.

2.3
Alle aanbiedingen door Docufacts aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

2.4
De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door Docufacts. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Docufacts en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door docufacts aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Docufacts wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.5
Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen drie (3) werkdagen kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Docufacts.

2.6
Wederpartij heeft het recht om de aan Docufacts verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

2.7
Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Docufacts kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Docufacts is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.8
De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Docufacts is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

2.9
De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Docufacts staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Docufacts of derden. Gebruikers dienen zelf de juistheid en volledigheid te controleren.

2.10
In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.


Artikel 3 Gebruik toegangscode

3.1
docufacts zal ernaar streven om binnen twee (2) werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst Wederpartij van een of meer Toegangscodes te verschaffen.

3.2
Wederpartij is slechts gerechtigd de door docufacts toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar werknemers. Op eerste verzoek van docufacts dient Wederpartij docufacts op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

3.3
Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij docufacts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het docufacts toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te verstrekken.

3.4
De Toegangscode is beperkt tot het gebruiken van de tussen Wederpartij en docufacts overeengekomen functionaliteit. docufacts heeft de bevoegdheid om ongeautoriseerd gebruik van de Toegangscode aan Wederpartij in rekening te brengen, waaronder het overschreiden van de overgekomen capaciteit.


Artikel 4 Elektronische communicatiemiddelen

4.1
In het geval communicatie tussen docufacts en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. docufacts is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

4.2
Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.


Artikel 5 Aanbiedingen. Leveringstermijnen

5.1
Alle aanbiedingen van docufacts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

5.2
docufacts is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst af te wijzen. De Wederpartij dient docufacts onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in haar gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.3
Door docufacts opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan docufacts bekend waren. docufacts zal door de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn niet in gebreke zijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen docufacts en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.


Artikel 6 Prijs en betaling

6.1
Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

6.2
De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij docufacts. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van docufacts in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

6.3
docufacts behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. docufacts zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.

6.4
Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

6.5
Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien docufacts het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. docufacts is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

6.6
docufacts is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens docufacts bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat docufacts tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

6.7
Alle in opdracht van de Wederpartij door docufacts te verrichten onderhoud-, advies- en consultancywerkzaamheden zullen worden verricht tegen de dan geldende tarieven van docufacts .


Artikel 7 Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij

7.1
Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

7.2
Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

7.3
Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

7.4
Wederpartij onthoudt zich ervan docufacts of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van docufacts , het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste informatie; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van docufacts, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van docufacts of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

7.5
Onverlet het bepaalde in artikel 7.4 is wederpartij niet gerechtigd om (I) ongevraagd e-mails of andere informatie (‘spammen’) aan Gebruikers van docufacts te sturen of (II) een zoekprogramma op de Site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of databestanden van de Site te downloaden (‘spideren’). Indien docufacts op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, dan is Wederpartij docufacts een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad EURO 25.000 (vijfentwintigduizend EURO) zonder rechterlijke tussenkomst en is docufacts gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

7.6
Wanneer Wederpartij meer artikelen heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met docufacts is overeengekomen, dan is docufacts onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per los artikel hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan docufacts verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

7.7
De Wederpartij vrijwaart docufacts tegen vorderingen van derden verband houdende met schending door de Wederpartij van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst.

7.8
De Wederpartij zal alle wettelijke voorschriften en overige toepasselijke regelgeving bij het gebruik van de Hosting diensten naleven. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving door haar medewerkers en haar wederpartijen. De Wederpartij garandeert docufacts dat de informatie die door of middels de Wederpartij op het Internet wordt openbaar gemaakt c.q. verveelvoudigd, niet strafbaar is, op geen enkele wijze onrechtmatig is jegens derden en niet in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving.

7.9
De Wederpartij is volledig aansprakelijk jegens docufacts voor de schade die docufacts mocht lijden wegens het niet naleven door de Wederpartij of door haar ingeschakelde derden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van aan haar gegeven aanwijzingen of voorschriften van docufacts. De Wederpartij vrijwaart docufacts voor eventuele vorderingen van derden uit hoofde van een schending door de Wederpartij van de hiervoor in dit artikel of elders in deze Algemene Voorwaarden genoemde garanties of verklaringen van de Wederpartij en zij zal docufacts volledig schadeloos stellen, met inbegrip van vergoeding van de volledige door docufacts te maken kosten van juridische bijstand.


Artikel 8 Rechten en Verplichtingen van docufacts

8.1
docufacts verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.

8.2
docufacts zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

8.3
docufacts heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.

8.4
docufacts behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal docufacts Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1
docufacts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

9.2
docufacts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van docufacts betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

9.3
docufacts is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator of provider, de volledige bezetting van inbellijnen van een provider, schade als gevolg van uitval, computervirussen, onbereikbaarheid, niet (tijdig of volledig) functioneren van een provider en/of verminking of verlies van gegevens. docufacts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van aanspraken van derden of auteurs- en naburige rechtenorganisaties welke kunnen voortvloeien uit het vastleggen verveelvoudigen en/of openbaar maken van beschermde werken door wederpartij.

9.4
De Wederpartij dient door haar geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij docufacts te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Wederpartij jegens docufacts na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

9.5
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van docufacts of van haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10 Overmacht

10.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van docufacts wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van docufacts en van andere derden, van wiens diensten docufacts mede afhankelijk kan zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Wederpartij, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Internet providers en telecom operators.

10.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan wel bij voorbaat vaststaat dat de overmachtsituatie tenminste negentig dagen zal duren, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval worden de reeds ingevolge de overeenkomst geleverde prestaties verrekend en zijn partijen elkaar overigens niets verschuldigd.

10.3
Indien docufacts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is docufacts bevoegd de reeds geleverde resp. het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10.4
Van overmacht van docufacts in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van docufacts onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van docufacts kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van docufacts.


Artikel 11 Geheimhouding

11.1
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

11.2
De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 11.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

11.3
Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 12 Hosting

12.1
docufacts kan op basis van een overeenkomst met de Wederpartij, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, aan de Wederpartij Hosting diensten verlenen. Deze diensten bestaan uit alle diensten en bijbehorende producten zoals overeengekomen en neergelegd in de offerte of opdrachtbevestiging.

12.2
De Wederpartij is verplicht aanwijzingen van docufacts aangaande het gebruik van de Hosting diensten op te volgen. docufacts is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de diensten, onder meer ten aanzien van toegangsprocedures, beveiliging (wachtwoorden) en andere operationele zaken. De Wederpartij zal telkens vooraf dan wel zo spoedig mogelijk van eventuele operationele wijzigingen op de hoogte worden gebracht en is gehouden haar volledige medewerking daaraan te verlenen.

12.3
De Wederpartij zal zorgvuldig omgaan met de aan haar door docufacts ter beschikking gestelde wachtwoorden en eventuele andere beveiligingsvoorzieningen.

12.4
Het is de Wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van docufacts, de aan haar beschikbaar gestelde serverruimte geheel of ten dele aan een derde in gebruik te geven c.q. onder te verhuren.

12.5
Alle door de Wederpartij geconstateerde storingen in het gebruik van de Hosting diensten zullen zo spoedig mogelijk door haar aan docufacts worden gemeld.

12.6
docufacts is steeds gerechtigd om het gebruik door de Wederpartij van de Hosting diensten tijdelijk te beperken dan wel ontzeggen, indien de Wederpartij in gebreke is met de naleving van een of meer van haar verplichtingen jegens docufacts, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot doorbetaling van eventuele periodieke vergoedingen. docufacts zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk van haar maatregel in kennis stellen. Voor hervatting van de dienstverlening is vereist dat de Wederpartij haar verplichtingen weer volledig naleeft en de dan geldende vergoeding voor heraansluiting aan docufacts heeft voldaan.


Artikel 13 Beschikbaarheid

13.1
docufacts streeft er naar dat de Hosting diensten zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar zijn. De diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens noodzakelijk onderhoud. In geval van overmacht aan de zijde van docufacts worden de verplichtingen van docufacts voor de duur van de overmachtsituatie opgeschort.


Artikel 14 Beperkingen dataverkeer

14.1
docufacts heeft het recht redelijke beperkingen te stellen aan transmissiesnelheden en hoeveelheden dataverkeer. Indien de Wederpartij deze beperkingen niet in acht neemt heeft docufacts het recht de toegang tot de diensten (tijdelijk) te beperken of aan de Wederpartij te ontzeggen.

14.2
De Website zal maximaal de door docufacts aangegeven hoeveelheid informatie kunnen bevatten, zoals vastgelegd in de met de Wederpartij gesloten overeenkomst. Voor overschrijding of uitbreiding van deze maximale hoeveelheid informatie kan docufacts een toeslag aan de Wederpartij in rekening brengen.


Artikel 15 Website Realisatie

15.1
De opdracht van de Wederpartij aan docufacts voor het ontwerpen en implementeren van een Website wordt, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, uitgevoerd volgens de omschrijving en specificaties als tussen partijen overeengekomen.

15.2
De oplevering van de Website vindt plaats door het installeren van de Website op de server van docufacts. Bij oplevering wordt de Website door de Wederpartij geaccepteerd en goedgekeurd. Door gebruikmaking van één of meer van de diensten behorende tot de Website of door het verstrijken van een week na oplevering zonder dat de Wederpartij de Website schriftelijk en gemotiveerd heeft afgekeurd, wordt de Wederpartij geacht de Website te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.


Artikel 16 Gebruik Website

16.1
Het gebruik van de Website is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Indien een door docufacts vervaardigde Website niet goed functioneert, is docufacts niet gehouden tot enig herstel of onderhoud voor zover het niet goed functioneren samenhangt met onderdelen van de Website die niet door docufacts zijn geleverd. Voor het goed functioneren van een niet door docufacts vervaardigde Website is docufacts op geen enkele wijze verantwoordelijk.

16.2
Indien docufacts toegang verleent door middel van FTP (file transfer protocol) berust de verantwoordelijkheid geheel bij de Wederpartij. In dat geval kunnen uitsluitend html files en afbeeldingen worden geplaatst en geen database files.

16.3
Indien docufacts aan de Wederpartij modules ter beschikking stelt, die door of in opdracht van de Wederpartij kunnen worden ingevuld, ligt de verantwoordelijk voor de invulling en gebruik van die modules uitsluitend bij de Wederpartij.

16.4
docufacts is op geen enkele wijze jegens de Wederpartij verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de op de Website weergegeven informatie, met name niet ten aanzien van informatie afkomstig van derden. Indien sprake is van informatie die op instructie van de Wederpartij of van derden door docufacts op de Website is geplaatst, draagt docufacts geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de Website weergegeven informatie.

16.5
docufacts kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor (elektronische) druk- of zetfouten, ongeacht de wijze van ontstaan. De op de Website getoonde projectinformatie is niet van docufacts afkomstig, die hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid draagt, maar is op uitdrukkelijk verzoek en met toestemming door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij geplaatst.


Artikel 17 Intellectueel Eigendom

17.1
Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door docufacts ten behoeve van de Wederpartij vervaardigde Website berust uitsluitend bij docufacts c.q. haar licentiegevers. docufacts is te allen tijde gerechtigd haar naam, en die van eventuele andere betrokken makers, te vermelden in of bij de door haar vervaardigde Website.

17.2
docufacts is in verband met de door haar aan de Wederpartij geleverde Website en eventuele software nimmer verplicht tot afgifte van of het geven van inzage in de broncode en de door docufacts bij de vervaardiging van de Website gebruikte documentatie. Indien het noodzakelijk is onderhoud te verrichten en/of wijzigingen aan te brengen in de Website, zal docufacts daar volgens de alsdan bij haar geldende voorwaarden voor zorgdragen.

17.3
In geval van een door docufacts in opdracht van de Wederpartij vervaardigde Website verkrijgt de Wederpartij, onder de ontbindende c.q. opschortende voorwaarde dat de ter zake verschuldigde vergoeding volledig en tijdig wordt voldaan, een exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Website.

17.4
Het is docufacts toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Website. Indien docufacts door middel van technische bescherming de Website en eventuele software heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.5
Het is de Wederpartij niet toegestaan de Website of enig gedeelte daarvan te kopiëren (behoudens voor back-up doeleinden), te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te decompileren, te wijzigen of te reconstrueren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van docufacts. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Website te verwijderen of te wijzigen.

17.6
docufacts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie van de Adverteerder cq Lid noch voor de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door plaatsing van de informatie op docufacts.nl. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste Advertenties worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.


Artikel 18 Duur en beëindiging

18.1
Een overeenkomst tot het leveren van periodieke diensten, bijvoorbeeld hosting-diensten, wordt aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde periode. De overeenkomst wordt, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand, telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd.

18.2
Een overeenkomst van opdracht, anders dan voor het verlenen van periodieke diensten, bijvoorbeeld website realisatie, eindigt op het moment dat de opdracht is voltooid. In geval van een tussentijdse intrekking van de opdracht, is de Wederpartij gehouden om de volledige overeengekomen vergoeding aan docufacts te voldoen, indien van toepassing te verminderen met bespaarde kosten van derden.

18.3
Ieder der partijen kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien de andere partij, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van die overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke opgave te bevatten van de gestelde tekortkoming, teneinde de wederpartij in staat te stellen adequaat te kunnen reageren.

18.4
docufacts kan voorts een met de Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien aan de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

18.5
Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens docufacts niet nakomt of docufacts goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van docufacts adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft docufacts het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van docufacts op schadevergoeding.


Artikel 19 Diversen

19.1
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

19.2
Op de Overeenkomst tussen docufacts en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

19.3
Alle geschillen tussen docufacts en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

19.4
Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

 

Mis geen update!
Op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Zoeken
Docufacts
Docufacts is de grootste Nederlandstalige informatie- en inspratiebron voor professionals over het vakgebied document- en informatie management.