Noordwijk, 6 oktober 2009 – Decos heeft een nieuwe tool ontwikkeld: de ECM Roadmap. Met de ECM Roadmap kan Decos zijn klanten nog beter helpen bij het realiseren van organisatiebreed informatiemanagement. Het is een model dat in kaart kan brengen waar een organisatie staat op het gebied van informatiemanagement en waar mogelijkheden liggen voor verbetering en groei.

Met de introductie van deze oplossing speelt Decos in op de toenemende noodzaak om informatiemanagement te centraliseren en organisatiebreed te stroomlijnen. Een organisatiebrede aanpak van informatiemanagement, ook wel Enterprise Content Management (ECM) genoemd, leidt er toe dat medewerkers afdelingsoverkoepelend kunnen werken met actuele en volledige informatie. Dit maakt het delen en hergebruiken van informatie mogelijk, zowel voor de externe dienstverlening als voor de optimalisatie van interne processen en vormt de basis voor het zaakgericht werken.

ECM is een brede en complexe discipline die veel raakvlakken heeft met document- en dossierbeheer, informatiearchitectuur en procesmanagement. Deze diversiteit maakt het noodzakelijk om ontwikkelingen aan elkaar te relateren en in samenhang te beoordelen. De ECM Roadmap is een model dat alle deelgebieden van ECM in kaart brengt. Aan de hand van groeipaden binnen deze deelgebieden kan Decos met de klant onderzoeken welke stappen al zijn gerealiseerd, welke ambities de klant nog heeft en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Het doel van de ECM Roadmap is drieledig: plaatsbepaling, ambitiebepaling en stappenplan.

Plaatsbepaling: Voor vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd, is het essentieel om eerst te bepalen hoe de organisatie er voor staat. Er wordt met de klant geanalyseerd welke stappen al zijn gezet per groeipad. Door de groeipaden aan elkaar te koppelen, wordt een algemeen beeld geschetst van waar een organisatie zich bevindt. Plaatsbepaling kijkt niet alleen naar de operationele realisatie, maar ook naar de strategische keuzes die hieraan ten grondslag liggen. De plaatsbepaling laat op deze manier zien op welk ontwikkelingsniveau een organisatie zich bevindt. Dit ontwikkelingsniveau kan worden gerelateerd aan het volwassenheidsniveau van de organisatie zoals dat voortkomt uit bijvoorbeeld het ECM3-model of het INK-model.

Ambitiebepaling: Op dezelfde wijze als bij de plaatsbepaling kan worden vastgesteld welke ambities realiseerbaar zijn binnen een bepaalde periode. Het verschilt per organisatie welke ambities er zijn en welke prioriteit ze hebben. Het model helpt deze ambities in kaart te brengen.

Stappenplan: Zodra in kaart is gebracht hoe een organisatie er voor staat en waar zij naar toe wil, wordt met de klant een groeipad gemaakt. Een stappenplan, waarbij per stap de strategische beslissingen, kritische succesfactoren en impact wordt beschreven. Vervolgens kan per stap een haalbaarheidsstudie en projectplan worden opgesteld en kan Decos de klant helpen bij het uitwerken van de plannen.

“Ons vakgebied is continu in beweging”, stelt Rosan den Hollander, Business Consultant bij Decos. “Omdat organisatiebreed informatiemanagement zoveel facetten heeft, is het lastig om overzicht te houden over alle ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden. Daarbij staat de organisatie centraal en is het dus belangrijk om niet alleen naar de technische mogelijkheden te kijken maar, ook naar de impact op de uitvoering van processen en de organisatie van informatievoorziening. Met de ECM Roadmap helpt Decos organisaties om hun ambities ten aanzien van organisatiebreed informatiemanagement effectief te realiseren.”

Rate this post

Print Friendly