Driebergen, 22 september 2009 – Strategy Partners Nederland maakt de resultaten bekend van een onderzoek naar de markt- en de markposities voor elektronische factuurverwerking in Nederland. Het onderzoek toont aan dat in 2008 de marktomvang voor softwareapplicaties- en implementatiediensten op het gebied van Invoice Processing (IP) en Purchase-to-Pay (P2P) in Nederland in geld is gestegen met gemiddeld 20% tot ruim 21 miljoen euro. Het aantal geïmplementeerde systemen nam toe met 45% tot in totaal 830 per einde 2008. De groei in 2008 lag nadrukkelijk in de meer kleinschalige implementaties. De helft van de nieuw geïmplementeerde systemen verwerkt minder dan 25.000 documenten per jaar. Bij 19% is dit zelfs minder dan 10.000.


“In Nederland zijn diverse initiatieven opgestart om het gebruik van papieren facturen te reduceren, zoals directe elektronische factuur(bericht)uitwisseling, XML transacties tussen financiële applicaties en customer self-service leveranciers- en ordermanagement”, stelt Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. “Gezien de positieve resultaten over 2008 echter, ondervinden leveranciers van softwareapplicaties voor elektronische factuurverwerking er nog geen hinder van. Er zijn nog steeds ondernemingen of afdelingen die voldoende papieren documenten ontvangen om een investering in een in-huis oplossing voor digitalisering en elektronische verwerking van financiële documenten te kunnen rechtvaardigen.”


IP en P2P resultaten in 2008

In 2008 groeide het totaal aantal implementaties, van elf geanalyseerde leveranciers, met ruim 45%, voornamelijk gerealiseerd door projecten met een middelhoog documentvolume van 50.000 documenten per jaar of minder. Nieuwe implementaties van bedrijfsomvattende IP/P2P- oplossingen in het hogere documentvolume segment kwamen in 2008 duidelijk minder vaak voor dan in 2007. Marktsegmenten die in 2008 het aantal implementaties met meer dan het marktgemiddelde zagen groeien, waren: handel, transport en distributie, lokale overheid en zorginstellingen. Relatief gezien is de groei bij onderwijsinstellingen één van de sterkste, bij de centrale overheid en in de Utility- en Telecom sector krijgen de IP/P2P softwarepakketleveranciers nauwelijks voet aan de grond bij. Alle leveranciers hebben in 2008 een verdere groei van het aantal klanten gerealiseerd. Leveranciers die hun aantal implementaties bovengemiddeld zagen groeien waren BCT met Corsa Invoice, Simac Datacollect met Contempus en Scansys. K+V van Alphen, ISProjects en Ricoh groeiden marktconform. Basware gebaseerde implementaties zoals geleverd door iCreative, Ricoh en Basware Nederland groeiden minder hard. De projectwaarde, en dus omzet, voor de leveranciers zijn bij deze projecten wel het hoogst. In financiële zin was er in 2008 geen echte marktleider. De geschatte marktomzet in 2008 van de elf IP/P2P-leveranciers van ruim 21 miljoen euro, is vrij gelijkmatig te verdelen.

Marktposities in de IP/P2P markt tot en met 2008

De elf leveranciers die zijn opgenomen in dit onderzoek, hebben tot en met eind 2008 gezamenlijk ruim 830 implementaties van IP en P2P oplossingen in Nederland gerealiseerd. Ook hier kan worden gesteld dat er geen echte overall marktleider kan worden aangewezen. Alle Basware gebaseerde projecten samen vormen zowel in aantal als in geld het grootste segment van de markt. Het marktsegment met vanouds het hoogste document uitwisselingsvolume – Handel, Transport & Distributie – is met 18,6% van alle implementaties tot en met 2008 ook het grootste IP/P2P marktsegment. Met 17,8% van alle installaties zijn lokale overheden het tweede marksegment; een schril contrast met de centrale overheid, die nauwelijks gebruikmaakt van de standaardpakketten. Gedurende de afgelopen twee jaar is het breakeven punt voor documentvolume gezakt van 25.000 naar minder dan 10.000 documenten per jaar. Nog maar 51% van de implementaties verwerkt meer dan 25.000 documenten per jaar. Echt hoogvolume factuurverwerkingsactiviteiten worden steeds meer uitbesteed als Business Proces Outsourcing project. In absolute zin komen koppelingen van IP/P2P oplossingen met ERP of financiële systemen het meest voor met Exact (26%) en SAP (11%). SAP gekoppelde implementaties hebben daarbij gemiddeld het hoogste documentvolume per jaar (52.000). Uit het onderzoek blijkt verder dat 8% van de projecten een koppeling heeft met de Coda-applicatie en gemiddeld 25.000 documenten per jaar verwerkt.

“Ook voor 2010 verwachten de geanalyseerde leveranciers een verdere positieve ontwikkeling van de IP-P2P markt”, stelt Kaashoek. “Gezien de economisch/financiële situatie zal de onderbouwing van en besluitvorming over een dergelijke investering meer aandacht en tijd vragen, maar bij een goede onderbouwing (positieve business case) zijn er nog voldoende nieuwe projecten te verkrijgen.”

Gratis voor documentprofessionals

Docufacts stelt in samenwerking met Strategy Partners de samenvatting gratis ter beschikking voor alle organisaties die overwegen de inkomende facturenstroom te digitaliseren. Stuur hiervoor een aanvraag naar redactie@docufacts.nl met het onderwerp “Aanvraag Marktonderzoek elektronisch factureren 2009” .


Rate this post

Print Friendly