De Europese Commissie heeft een formele onderzoeksprocedure ingeleid om na te gaan of de maatregelen ten behoeve van De Post, de Belgische exploitant van postdiensten, en met name de jaarlijkse compensatie voor openbare-dienstverplichtingen, in overeenstemming zijn met de EG-staatssteunregels. De aanvankelijke goedkeuring door de Commissie (zie IP/03/1084 ) werd in februari 2009 door het Gerecht van eerste aanleg vernietigd. De inleiding van een formele onderzoeksprocedure stelt belanghebbenden in de gelegenheid opmerkingen te maken over de maatregelen die worden onderzocht. Dit laat de uitkomst van de procedure onverlet.

De Commissaris voor concurrentie, Neelie Kroes, verklaarde: “De inleiding van een formeel onderzoek geeft alle belanghebbenden de mogelijkheid hun mening te geven en draagt bij aan rechtszekerheid voor alle marktdeelnemers, met name voor De Post.”

Op 10 februari 2009 vernietigde het Gerecht van eerste aanleg in een beroep dat door twee concurrenten van De Post, Deutsche Post en DHL International, aanhangig was gemaakt, de goedkeuring die in 2003 door de Commissie voor steun aan De Post was verleend. Het Gerecht oordeelde dat een formele onderzoeksprocedure noodzakelijk was om te waarborgen dat de concurrenten de mogelijkheid hadden om hun standpunt aan de Commissie voor te leggen.

In juli 2003 had de Commissie een aantal maatregelen ten behoeve van De Post (zie IP/03/1084 ) goedgekeurd nadat zij in haar voorlopige beoordeling had vastgesteld dat de onderneming voor het uitvoeren van haar openbare-dienstverplichtingen geen overcompensatie had ontvangen.

Tijdens het onderzoek zal de Commissie nagaan of de jaarlijkse compensatie voor de openbare-dienstverplichtingen die door België aan De Post is betaald in overeenstemming is met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (zie PB C 297 van 29.11.2005 , blz. 4). De Commissie zal tevens een aantal maatregelen ten behoeve van De Post onderzoeken, die niet zijn aangemeld. Het onderzoek van de Commissie heeft tot doel na te gaan of de maatregelen die sinds de oprichting van De Post ten gunste van de onderneming zijn genomen in hun totaal genomen als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd. Deze aanpak heeft het voordeel dat voor alle marktdeelnemers, De Post inbegrepen, rechtszekerheid wordt verschaft.

Achtergrond

Aan De Post is een aantal openbare-dienstverleningstaken toevertrouwd, waarvoor zij door de Belgische autoriteiten wordt gecompenseerd. De beginselen van de compensatie en de daarvoor geldende plafonds zijn vastgelegd in opeenvolgende beheerscontracten die tussen de Belgische autoriteiten en De Post voor bepaalde perioden worden gesloten.

De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking is beschikbaar onder zaaknummer C20/2009 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie , zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een lijst van de meest recente beschikkingen inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News .


Rate this post

Print Friendly