Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) toont met haar jaarlijks onderzoek aan dat de kwaliteit van postbezorging in Nederland in 2014 is verbeterd.

Uitkomsten onderzoek

In 2014 steeg het aantal ‘op tijd bezorgde’ geadresseerde poststukken t.o.v. 2013 gemiddeld met ca. 1% terwijl de ‘bezorgzekerheid’ steeg met gemiddeld ca. 0,5%.

VGP hecht groot belang aan het in stand houden van de -beperkte- concurrentie op de Nederlandse postmarkt. De naar de afzonderlijke postdistributeurs herkenbare detailresultaten uit het onderzoek zijn uitsluitend beschikbaar voor de leden van VGP en worden vanwege het door de VGP nagestreefde concurrentiebelang niet gepubliceerd.

PostNL bezorgt naast een 24-uursservice ook de service Basic (bezorging op dinsdag, donderdag en zaterdag). Afhankelijk van de dag van aanlevering betreft dit een 48- of
72-uursservice. Sandd biedt een 72-uurs (dinsdag en vrijdag) bezorging. VGP onderzocht van de 24-uurs- en 72-uursservice enerzijds de ‘bezorging op tijd’ en anderzijds de ‘bezorgzekerheid’ (binnen zes dagen bezorgen).

PostNL leverde in 2014 in de 24-uurs dienst 0,7% meer poststukken op tijd terwijl in de
72-uurs het percentage ‘op tijd bezorgden’ met 0,9% steeg. In beide diensten steeg het niveau van bezorgzekerheid met 0,4% respectievelijk 0,3%. PostNL blijft daarmee de beste bezorgkwaliteit van Nederland leveren.

Sandd leverde in 2014 in haar 72-uurs dienst 1,1% meer poststukken op tijd, verbeterde haar bezorgzekerheid met 0,8% en verbetert daarmee haar kwaliteitsniveau.

Het hoge niveau van dienstverlening wordt door zowel PostNL als Sandd gehandhaafd.

De VGP blijft zich met beide postdistributeurs inzetten om hun kwaliteitsniveau te verbeteren. In onderling overleg streven partijen gezamenlijk tot verdere optimalisatie van de onderzoeksmethode van de jaarlijkse kwaliteitsmeting door VGP.

Het onderzoek

VGP deed tussen september 2012 en december 2014 uitvoerige onafhankelijke metingen naar de kwaliteit van de dinsdag/vrijdagbezorging van Sandd en de 24- en 72-uurs bezorging van PostNL. Er vonden sinds het begin van het onderzoek veertien deelmetingen plaats, zodat ook op de verschillende bezorgdagen – binnen de afgesproken servicekaders – kon worden gemeten. Zes deelmetingen vormen telkens gezamenlijk een jaarlijkse representatieve steekproef. Op grond van de voortschrijdende resultaten zien we over de hele linie een stijgende lijn. Per deelmeting werden gedurende een week, via een grote steekproef, de bezorgtijdigheid (op tijd) en bezorgzekerheid (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse servicekaders onderzocht. Bij de gepresenteerde cijfers hoort een statistische bandbreedte bij de betrouwbaarheidsmarge van 95%. De kwaliteitsmeting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.

Aanleiding onderzoek

Ook in 2008 en 2010 werd dit onderzoek uitgevoerd. In 2012 was het aantal landelijk werkende postvervoerders geslonken van vier naar twee. Deze beperkte concurrentie in de postmarkt is mede aanleiding voor VGP dit jaarlijks onderzoek te blijven houden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor Sandd en PostNL en de leden van VGP, maar ook voor verzenders, kleinere postvervoerders, de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken en de politiek.

Rate this post

Print Friendly