Onderzoek van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) toont aan dat er tijdens de onderzoeksperiode van september 2012 t/m februari 2014 een stijgende lijn zit in de kwaliteit van de postbezorging in Nederland.

In de onderzoeksperiode steeg het aantal ‘op tijd bezorgde’ geadresseerde poststukken met 0,7% en nam de ‘bezorgzekerheid’ met 0,6% toe.

VGP hecht groot belang aan het in stand houden van de – beperkte – concurrentie op de Nederlandse postmarkt. De naar de afzonderlijke postdistribiteurs herkenbare detail resultaten uit het onderzoek zijn uitsluitend beschikbaar voor de leden van VGP en worden vanwege het door de VGP nagestreefde concurrentiebelang niet gepubliceerd.

PostNL bezorgt naast een 24-uursservice ook de service Basic (bezorging op dinsdag, donderdag en zaterdag), afhankelijk van de dag van aanlevering betreft dit een 48- of 72- uursservice. Sandd biedt een 72-uurs (dinsdag en vrijdag) bezorging. VGP onderzocht van de 24-uurs- en 72-uursservice, enerzijds de ‘bezorging op tijd’ en anderzijds de ‘bezorgzekerheid’ (binnen zes dagen bezorgen).

PostNL levert in de 24-uurs dienst 0,6% meer poststukken op tijd en in de 72-uurs dienst 0,5%. Ze verhoogt in beide diensten het niveau van bezorgzekerheid met respectievelijk 0,5% en 0,4% en en blijft daarmee de beste bezorgkwaliteit van Nederland leveren.

Sandd levert in haar 72-uurs dienst 1,1% meer poststukken op tijd, verbetert haar bezorgzekerheid met 1% en beweegt daarmee het snelst naar een aanzienlijk hoger kwaliteitsniveau. Gegeven het hoge niveau van dienstverlening door zowel PostNL als Sandd is de (weliswaar procentueel beperkte) stijging reden tot tevredenheid.

Het onderzoek

VGP deed tussen september 2012 en februari 2014 uitvoerige onafhankelijke metingen naar de kwaliteit van de dinsdag/vrijdagbezorging van Sandd en de 24- en 72-uurs bezorging van PostNL. Er waren negen deelmetingen, zodat ook op de verschillende bezorgdagen – binnen de afgesproken servicekaders – kon worden gemeten. Zes deelmetingen vormen telkens gezamenlijk een representatieve steekproef. Op grond van de voortschrijdende resultaten zien we over de hele linie een stijgende lijn. Per deelmeting werden gedurende een week, via een grote steekproef, de bezorgtijdigheid (op tijd) en bezorgzekerheid (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse servicekaders onderzocht. Bij de gepresenteerde cijfers hoort een statistische bandbreedte bij de betrouwbaarheidsmarge van 95%. De kwaliteitsmeting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.

Aanleiding onderzoek

Ook in 2008 en 2010 werd dit onderzoek uitgevoerd. In 2012 was het aantal landelijk werkende postvervoerders geslonken van vier naar twee. Een reorganisatie bij PostNL leverde veel klachten op. Dit was voor de VGP aanleiding om een nieuw onderzoek te houden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor Sandd en PostNL en de leden van VGP, maar ook voor verzenders, kleinere postvervoerders, de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken en de politiek.

Voortzetting onderzoek in de toekomst

De VGP zal ook in de toekomst de kwaliteit van de postbezorging blijven meten. VGP zal gezamenlijk met PostNL en Sandd de onderzoeksmethode blijven optimaliseren. Dan komt er eveneens aandacht voor de voortijdige bezorging (eerder bezorgen dan de afgesproken ‘matdag’). Dit is met name van belang voor organisaties waarbij het verzenden van post leidt tot telefonische response in call centers. Te vroege bezorging leidt tot een respons waaraan call centers op dat moment nog niet kunnen voldoen. Dit fenomeen kan zich voordoen bij de servicekaders van Sandd en de 72-uurs bezorging van PostNL.

Vereniging Grootgebruikers Postdiensten

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 heeft een aantal organisaties de krachten gebundeld. Inmiddels zijn de leden van de VGP, met gezamenlijk 1,3 miljard poststukken per jaar, verantwoordelijk voor meer dan 25% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is belangenbehartiging en het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer.

Rate this post

Print Friendly