Venlo, 16 november 2010 – Belanghebbenden laten Océ, toonaangevend leverancier in oplossingen voor het digitaal beheren en afleveren van documenten, weten dat zij vinden dat het bedrijf “zeer duurzaam” is. Tijdens zijn jaarlijkse Stakeholder Dialogue, vroeg Océ een representatieve groep klanten, leveranciers, medewerkers, investeerders, academici en NGO’s om te reageren op Océ’s duurzaamheidsbeleid en de geleverde prestaties.

Feedback op aandachtsgebieden

De bevindingen van een onderzoek dat werd uitgevoerd voorafgaand aan de Stakeholder Dialogue werden besproken tijdens een goed bezochte paneldicussie afgelopen week. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Océ feedback op zijn aandachtsgebieden voor duurzaamheid: papier, energie, hergebruik, productverantwoordelijkheid en medewerkerstevredenheid. “Hergebruik en productverantwoordelijkheid bieden ruimte om echte meerwaarde toe te voegen”, zo meldde een van de respondenten. “Om het rendement te verbeteren, moet Océ zijn duurzaamheidsbeleid toepassen op sales en marketing,” aldus een andere respondent. Circa 75 % van de respondenten gaf te kennen dat de vijf aandachtsgebieden van Océ relevant, zinvol en veelomvattend zijn. Een vergelijkbaar percentage respondenten vond dat de duurzaamheidsproblemen voldoende aan bod kwamen in het jaarlijks duurzaamheidsverslag van het bedrijf, in andere publicaties en op www.oce.nl/duurzaamheid/.

Waardevolle aanbevelingen van belanghebbenden

Tijdens de Stakeholder Dialogue werd een groot aantal aanbevelingen gedaan ter versterking van het beleid en de prestaties van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid, die positief werden beoordeeld. Het gaat onder meer om de volgende aanbelingen:

Supply chain management

• Océ moet leveranciers aanmoedigen deel te nemen aan het Carbon Disclosure Project, een onafhankelijke non-profitorganisatie met de grootste database wereldwijd van gegevens uit het bedrijfsleven over klimaatverandering. Océ neemt sinds 2008 deel aan het Carbon Disclosure Project.

CO2-uitstoot van producten en bedrijf

• Het bedrijf moet de stroom van geretourneerde gebruikte apparaten optimaliseren en gereedmaken voor een tweede leven. Daarbij moet Océ zich niet alleen richten op duurzame technologieën, maar ook meer op duurzame materialen.

Betrokkenheid van werknemers

• Océ moet streven naar een meer divers personeelsbestand door het aantrekken van jonge, gekwalificeerde en multiculturele professionals, zowel mannelijk als vrouwelijk, en deze bij het bedrijf te betrekken. Zet mentorschapprogramma’s op voor medewerkers van boven de 40 ten behoeve van kennisoverdracht. Bied mogelijkheden voor functieroulatie, meer evenwicht tussen werken/wonen en flexibelere arbeidsomstandigheden.

Communicatie en transparantie

• Het bedrijf moet vaker en intensiever de betekenis van duurzaamheid overbrengen naar klanten en duidelijker aangeven hoe Océ belanghebbenden helpt om duurzamer te werken. Het bedrijf moet de vooruitgang in hergebruik en recyclebaarheid van Océ producten beter communiceren. Bovendien moet Océ zijn verborgen waarde beter tonen door energiebesparingen op producten en services bekend te maken.

Bovendien deden belanghebbenden Océ de aanbeveling het duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen in nauwe samenwerking met Canon, waarmee Océ de krachten bundelde in maart 2010.

“License to operate” vereist gunstige beoordeling

“Bij Océ zijn we van mening dat met het oog op onze license to operate de geleverde duurzaamheidsprestaties positief dienen te worden beoordeeld door alle mogelijke belanghebbenden”, aldus Océ CEO Rokus van Iperen in een videoboodschap bestemd voor de deelnemers. “Sterker nog, we erkennen dat duurzaamheid niet alleen maar geldt als een license to operate of een hygiëne factor, maar we zijn er ook van overtuigd dat duurzaamheid een positieve business driver is, die het verschil kan uitmaken wat betreft de waarde die we toekennen aan onze klanten, eindgebruikers en belanghebbenden.”

Implementatie van de bevindingen van afgelopen jaar

Een van de voornaamste aanbevelingen van de 2009 Stakeholder Dialogue was dat Océ meer gebruik moet maken van kennis buiten de sector. Tijdens deze derde Stakeholder Dialogue ? met de titel Explore, Engage, Empower ? woonden de 35 deelnemers uit verschillende Europese landen presentaties bij van TNT, BAM, Van Gansewinkel en de VN Global Compact.

“Duurzaamheid zit in onze genen”

“Al in het midden van de 19de eeuw maakten onze oprichters zich zorgen om het milieu en richtten ze zich op een werkwijze die we vandaag de dag ‘duurzaam’ zouden noemen”, zo meldt Harry Loozen, Senior Vice President Corporate Public Affairs and Sustainability, in zijn toespraak voor de Stakeholder Dialogue. “Inderdaad, duurzaamheid zit in onze genen, en dat gold al als leidraad voor ons bedrijf lang voordat het woord in de mode kwam. Vandaag hebben we geluisterd naar uw wijze woorden en daar opnieuw lering uit getrokken”, bedankte hij de deelnemers voor hun waardevolle inbreng.

Follow-up voor de bevindingen van dit jaar

Evaluatie onder deelnemers aan de 2010 Stakeholder Dialogue laat zien dat de informatie-uitwisseling relevant en nuttig was en dat deelnemers het gevoel hadden dat ze hun eigen inbreng konden geven op Océ’s beleid en prestaties op het gebied van duurzaamheid. Zodra de indrukwekkende reeks aanbevelingen zorgvuldig is geanalyseerd, zal belanghebbenden worden verzocht hun stem uit te brengen op de aanbevelingen die volgens hen de hoogste prioriteit hebben. Océ streeft ernaar deze prioriteiten de komende maanden te implementeren en zal de voortgang ervan rapporteren tijdens de 2011 Stakeholder Dialogue.

Rate this post

Print Friendly