Aanbestedingsbestekken worden geproduceerd met een ruime mate van plak- en knipwerk uit reeds gepubliceerde aanbestedingen. Daar is niets mis mee, immers, goede dingen moeten behouden blijven.

Echter …. hoe te handelen indien het bronmateriaal van matige of slechte kwaliteit is??

In de maand september werden er enkele aanbestedingen ‘postbezorging’ of ‘postdiensten’ gepubliceerd die in ieder geval één ding gemeen hadden: door de keuze en samenstelling van de percelen werden postbedrijven als SANDD en SelektMail voor de belangrijkste percelen uitgesloten waardoor aanbesteder zich bewust of onbewust in de armen van het postbedrijf TNT wierp.

Uit oogpunt van gunning op laagste prijs kunt u zich voorstellen welke de consequenties zijn van het minimaliseren of uitsluiten van inschrijvingsconcurrentie: u ziet als aanbestedende dienst bewust of onbewust af van het realiseren van directe of indirecte aanbestedingsresultaten, ten laste van openbare middelen!

Uit oogpunt van gunning op basis van EMVI moet u zich tevens realiseren dat voorgespiegelde beelden over servicekwaliteit veelal uitsluitend betrekking hebben op het verleden. U hoeft slechts de actuele berichten van het Wakkere Nieuwsblad te lezen plus de mededelingen van Opta, om beter te weten in casu om u te realiseren dat het stellen van eisen iets gans anders is dan het handhaven van gestelde eisen!

Van bovengenoemde aanbestedingen hebben wij er drie beoordeeld. Deze beoordelingen zijn ter kennis gebracht van de betrokken aanbesteders. Deze beoordelingen aangevuld met een beoordeling van de wijzigingen van het basisbestek zoals geformuleerd in de finale Nota van Inlichtingen, zullen in het kader van kennisoverdracht te zijner tijd gepubliceerd worden na het verschijnen van de finale Nota van Inlichtingen.

Intentie van dit alles is om te komen tot een basis voor geleidelijke verhoging van het kwaliteitsniveau van aanbestedingen, door het aanreiken van ’kopieerwaardige’ thema-modules die qua formulering en operationele uitvoeringskwaliteit de toets van openbare kritiek hebben doorstaan, zowel van de kant van aanbesteders als van de kant van inschrijvers.

Om uitvoering te geven aan deze intentie hebben wij een LinkedIn discussiegroep ingericht (werkgroep BeterAanbesteden) waaraan inmiddels enkele prominente auteurs van Aanbestedingsmakelaar.nl en Inkoperscafe.nl zich als deelnemer gemeld hebben.

Deze werkgroep zal leden gaan kennen met genuanceerde signatuur:

‘volgers’ : dit zijn de leden die alle berichten volgen;

‘kennisinbrengers’: dit zijn de leden die bereid zijn hun ervaringskennis in te brengen in discussies, enquetes en onderzoeken;

‘auteurs’: dit zijn de leden die bereid zijn hun visie in een gestructureerde notitie ter discussie beschikbaar te stellen aan de werkgroep.

U begrijpt dat dit geen starre indeling is: afhankelijk van het thema en uw interesse kunt u op flexibele wijze uw eigen positie kiezen.

Teneinde de informatie vanuit de werkgroep enigszins te stroomlijnen zullen wij overgaan tot het instellen van subgroepen naar aanbestedingsobject. Wij denken hierbij –om te beginnen- aan de subgroepen Postdiensten, Koeriersdiensten, Schoonmaakdiensten, Copieerpapier, Drukwerk etc. oftewel Leveringen en Diensten, veelal gelegen in de sfeer van het facilitaire management.

Kortom, gaat verbetering van de kwaliteit van aanbestedingen u ter harte –zij het als aanbesteder, zij het als inschrijver- meldt u zich dan aan bij de werkgroep en in latere fase tevens bij een of meer van de subgroepen!!

En … zeg het voort binnen uw netwerk!!

door drs. John Tabbers, aanbestedingsadviseur te Waalre

Rate this post

Print Friendly