De ministerraad heeft in juli 2010 besloten dat per 1-1-2011 facturen elektronische aan alle overheidinstellingen kan worden gestuurd. Om dit te realiseren worden alle overheidsinstellingen aangesloten op DigiPoort, de elektronische postbus van de overheid. In dit artikel meer informatie op DigiPoort.

Digipoort

E-Overheid – Digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven

Digitaal informatie uitwisselen met bedrijven. Eenvoudig, snel en betrouwbaar. Om de dienstverlening te verbeteren en de lasten te verminderen. Dat is in het kort de gedachte achter Digipoort. Digipoort maakt digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven mogelijk. Digipoort maakt onderdeel uit van de infrastructuur van de e-overheid.

E-overheid heeft een Elektronisch Postkantoor

Digipoort is het ‘elektronische postkantoor’ van de overheid voor bedrijven. Ieder bedrijf dat is aangesloten kan digitaal informatie uitwisselen met de overheid. Dat is handig als een bedrijf regelmatig gegevens moet verstrekken. Digipoort zorgt dat de informatie van een bedrijf bij de betreffende overheidsorganisaties terechtkomt en dat informatie die een overheidsorganisatie verstuurt, wordt afgeleverd bij het juiste bedrijf.

Hoe werkt het?

Een bedrijf stuurt een envelop met adresgegevens (elektronisch bericht), waaraan documenten kunnen worden toegevoegd naar Digipoort. Digipoort sorteert de documenten uit het bericht, voert eventuele validaties uit en kijkt voor welke overheidsinstelling ze bestemd zijn. Daarna levert Digipoort het bericht met de juiste documenten af bij de juiste ontvangers.

Digipoort - Elektronisch Postkantoor voor de e-overheid

Digipoort - Elektronisch Postkantoor voor de e-overheid

Van iedere verstuurde envelop wordt bekeken of de afzender wel bekend en geautoriseerd is voor het versturen van gegevens naar de ontvanger. Authenticatie en beveiliging zijn daarom belangrijke aspecten van Digipoort.

Voordelen

Digipoort stelt bedrijven in staat op een eenvoudige wijze informatie uit te wisselen met de overheid. Digipoort zorgt ervoor dat:

 • bedrijven voor iedere overheidsinstelling eenzelfde koppelvlak kunnen gebruiken;
 • bedrijven bepaalde informatie bestemd voor verschillende overheidsinstellingen maar één keer hoeven aan te leveren (meervoudig doorzenden).

Meervoudig doorzenden houdt in dat Digipoort ontvangen berichten van een bepaalde berichtsoort doorstuurt naar meerdere overheidsinstellingen. Dit speelt bijvoorbeeld bij detailhandel­bedrijven die statistiekberichten via Digipoort naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en naar enkele bedrijfsschappen sturen. Eén van deze overheids­instellingen treedt daarbij op als berichtstroomeigenaar. Dat houdt in dat die bepaalt welke andere overheids­instellingen kopieën van die berichten mogen ontvangen.

Dit mechanisme zorgt voor administratieve lastenverlichting doordat een bedrijf niet langer aan de afzonderlijke overheidsinstellingen een apart bericht met vergelijkbare strekking hoeft te versturen, maar kan volstaan met één uniform bericht. Zo’n uniform bericht is vaak de ‘kleinste gemene veelvoud’ van de oorspronkelijke, aparte berichten. Meervoudig doorzenden betekent wel dat er goede afspraken moeten zijn tussen de betrokken partijen, bijvoorbeeld over de inhoud van berichten.

Daarnaast zorgt Digipoort ervoor dat overheidsinstellingen niet eerst zelf een poort hoeven te ontwikkelen die aan de hoge eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging voldoet. Dit bespaard in de kosten. Om te bewerkstelligen dat bedrijven bepaalde gegevens slechts één keer hoeven aan te leveren bij Digipoort voor meerdere overheidsinstellingen, moeten die wel eerst onderling een uniform bericht afspreken.

Aangesloten overheidspartijen

Op dit moment zijn de volgende overheidsdeelnemers op Digipoort aangesloten:

 • Algemene Inspectiedienst (AID)
 • Belastingdienst
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Douane
 • Hoofd Bedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)
 • Kamer van Koophandel
 • Plantenziektenkundige Dienst (LNV)
 • UWV
 • Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

E-factureren

De overheid wil als ontvanger van veel facturen het elektronisch factureren stimuleren. Onder de noemer e-factureren kunnen verzenders en ontvangers gebruik maken van Digipoort (voorheen de Overheidstransactiepoort) voor de uitwisseling van elektronische facturen.

Digipoort is een samenhangend geheel van afspraken en (elektronische) voorzieningen voor de uitwisseling van berichten en bestanden tussen bedrijven en overheid. Binnen Digipoort zijn keuzes gemaakt die specifiek van toepassing zijn op e-factureren. Dit is vertaald naar de koppelvlakafspraken e-factureren. Ontvangers en verzenders (met hun software) sluiten met hun processen en voorzieningen aan op Digipoort om elektronische facturen uit te wisselen.

E-factureren is momenteel een pilot waaraan een beperkte groep verzenders en ontvangers deelnemen. Daarna kunnen meer partijen aansluiten. Heeft u interesse om aan te sluiten op e-factureren na de pilot, neem dan contact met Logius.

In de Handreiking staat algemene informatie over e-factureren en het aansluiten op Digipoort.

Logius – Eigenaar en bewaker van DigiPoort

Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius levert producten op het gebied van:
1.Toegang
2.Gegevensuitwisseling
3.Informatiebeveiliging
4.Standaardisatie


Rate this post

Print Friendly