Toshiba neutraliseert de CO2-emissie van uw gehele Toshiba printerpark

Printen en kopiëren zonder CO2-emissie, van productie van het systeem tot en met het gecontracteerde afdrukvolume tijdens het gebruik: Toshiba TEC maakt het vanaf 1 juli 2010 mogelijk met een nieuw initiatief voor zijn multifuncti­onele printers. Door wereldwijd deel te nemen in groene projecten wordt de uitstoot van CO2 ongedaan gemaakt. Dit voor de markt unieke initiatief is ontwikkeld in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf co2balance. Naast de groene effecten biedt het programma econo­mische voordelen.

Menselijke activiteiten dragen significant bij aan de opwar­ming van de aarde. Hiervoor is een overweldigende hoe­veelheid bewijsmateriaal, dat overeind blijft ondanks enkele tegengeluiden in de laatste maanden. Daarom is het belangrijk manieren te vinden om de emissie van broeikas­gassen te verminderen. Het neutraliseren van de emis­sie van CO2 in de atmosfeer helpt daadwerkelijk.

Bijdragen aan het groene kantoor

De multifunctionele systemen van Toshiba zijn van zichzelf al milieuver­antwoordelijk en dragen bij aan het “groene” kantoor. Toshiba zoekt continu naar het doorvoeren van verbete­ringen in haar producten en processen als onderdeel van de milieustrategie. Toepas­singen en functionaliteiten in de multifunctional die bijdragen tot het groene kantoor hebben betrekking op energie, papier en recycling. Zo heeft elke MFP standaard de energiebesparingtoets en kunnen de systemen automatisch uit­schakelen. Functionaliteiten om papier te besparen zijn bijvoorbeeld dubbelzijdig af­drukken, N-up afdrukken en verschillende scanopties. De nieuwe Toshiba systemen beschikken tevens over 100% toner recycling en er wordt gebruik gemaakt van recyclede materialen in het productieproces van het systeem.

Toshiba heeft een proactieve houding als het gaat om milieubeleid en -procedures. De EU-richtlijnen met betrek­king tot onder andere Energy Star, RoHS-doelstellingen en WEEE worden ruim overtrof­fen. De procedures voor af­valverwerking zijn ingericht en de fabrieken zijn ISO14001 gecertificeerd. Bovenop deze bestaande milieumaatregelen bevordert Toshiba de CO2-neutraliteit van de klanten door de CO2-voetafdruk voor elke multifunctional die op de Nederlandse markt verschijnt te neutrali­seren door te investeren in projecten die een duurzame wereld dichterbij brengen.

Tonnen CO2-uitstoot onge­daan gemaakt

Iedere klant die een mul­tifunctioneel documentsysteem van Toshiba TEC aanschaft, neemt deel in het ‘Toshiba CO2 neutraal programma’. Op ieder geleverd systeem zit vanaf 1 juli 2010 een sticker. Daarmee toont Toshiba aan te inves­teren in projecten die de CO2-emissie compenseren ter grootte van de CO2-be­lasting van de desbetreffende multifunctional. Met als resultaat dat emissies worden geneutrali­seerd en er dus sprake is van ‘CO2 neutraal’. Deelname aan dit initiatief maakt de emissie van vele tonnen CO2 onge­daan. Als bewijs daarvan ontvangt de klant een certi­ficaat.

Deelname in groene projec­ten

Groene projecten die Toshiba ondersteunt, zijn onder meer: het Afrikaanse kookfornuispro­ject dat energiebesparende kookfornuizen levert aan dorpen in Kenia; het Somercombe houtproject, dat werkt aan de herbebossing van land in eigendom van co2balance, waardoor op natuurlijke wijze CO2 wordt geabsorbeerd; het Indiaanse windenergieproject, dat elek­triciteit opwekt met windtur­bines, verspreid over diverse deelstaten van India; en het micro waterkrachtproject in China, dat fossiele brand­stoffen vervangt door hydro-elektrische energiecentrales in de Chinese rivieren.

Aantoonbare groene strate­gie

“Bij Toshiba willen we een significante bijdrage leveren aan de bescherming van de leefomgeving en de strijd tegen de klimaatver­andering”, aldus Tom Nijs, General Manager van Toshiba TEC Netherlands Imaging Systems. “Dit inno­vatieprogramma sluit aan bij de principes van duurzaam ondernemen en helpt bedrij­ven om hun groene strategie daadwerkelijk en aantoon­baar gestalte te geven. En dit is van toenemend belang omdat partners, klanten en consumenten steeds meer afgaan op het groene en duurzame imago van bedrij­ven.”

Emissie gelijk aan nul

Het CO2-effect van de multifunctionals is berekend over een peri­ode van vijf jaar. Dit omvat de emissie gedurende de hele levenscyclus van het systeem: van productieproces, transport en energiegebruik tot onderhoud, toner en het aantal geprinte pagina’s tot 1.000.000 afdrukken. Gedurende de hele levenscyclus wordt de uitstoot geneutraliseerd, waardoor de werkelijke CO2-emissie gelijk staat aan nul. Het resultaat is: groen printen en kopiëren, zonder schade­lijke effecten voor de leefom­geving.

Klanten die de CO2-emissie van hun bestaande multifunctionals willen neutraliseren of die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een nieuw e-STUDIO systeem van Toshiba, kunnen contact opnemen met hun accountmanager of lokale dealer.

Rate this post

Print Friendly