De binnenlandse postmarkt is in beweging. Oude vanzelfsprekendheden worden doorbroken en nieuwe initiatieven dienen zich aan. Criticasters wijzen met een negatieve teneur op kwaliteitsaspecten en overkomstzekerheden. Echter, kostenbeheersing en kostenverlaging zijn thema’s met een toenemend belang. Tijd dus voor een evaluatie van de mogelijkheden die de nieuwe tijd voor u gaat bieden!

Beide auteurs, drs. John Tabbers en drs. Johan Arends, waren nauw betrokken bij de grootste aanbesteding postale dienstverlening door de overheid na de liberalisering van de postmarkt op 1 april 2009. Deze aanbesteding vond plaats op basis van een bestek met tal van vernieuwende elementen. Dit bestek dwong bij alle inschrijvers waardering af terwijl aan de kant van aanbesteder indrukwekkende aanbestedingsresultaten ingeboekt konden worden en verdere kostenverlagingen voorhanden liggen.

Waar deze aanbesteding moest voldoen aan de spelregels van een Europese aanbesteding, zijn deze spelregels niet van toepassing op tenders in de private sfeer. Het verschil zit echter met name in het karakter van een aantal juridische randvoorwaarden: dwingend voor de overheid maar niet-dwingend in de private sfeer. Gemeenschappelijk evenwel is de wijze van voorbereiding: de diepgaande analyses van de postale goederenstroom, de afstemming van de perceelstructuur op de mogelijkheden van de postbedrijven, de uitgevraagde tarieffuncties en de weging van factoren binnen een scoremodel dat gebaseerd is op zowel tariefscores als wensscores.

Een recente presentatie van de aanpak en resultaten van deze aanbesteding binnen de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) kreeg grote aandacht. Dit vormt voor ons aanleiding een mogelijkheid te creëren voor zowel aanbestedingsplichtige als niet-aanbestedingsplichtige organisaties om op individuele basis samen met ons te sparren over de mogelijkheden tot besparingen op postdiensten binnen uw organisatie, althans op basis van onze ervaringen en inzichten.


Hiertoe hebben wij een korte workshop ontwikkeld waarin wij ingaan op de volgende thema’s:

  1. Karakterisering van uw postale goederenstroom.
  2. Karakterisering van de huidige postbedrijven.
  3. Bepaling voor welk deel van uw postale goederenstroom er thans concurrentie is tussen postbedrijven.
  4. Uw huidige kosten en onze raming van het besparingspotentieel.
  5. Valkuilen en oplossingen voor aanbestedingsplichtige organisaties.

De kosten voor de in-company workshop bedragen € 500,-, excl. BTW, per deelnemende organisatie.

De workshop is aan te bevelen voor iedere organisatie die kosten wil besparen op portikosten. Voor facility managers en inkopers van organisaties die door de liberalisering van de postmarkt verplicht zijn de postale diensten aan te besteden is deze workshop een goede voorbereiding.

Gebruik onderstaand formulier om vrijblijvend meer informatie aan te vragen over de workshop en te verwachten resultaten voor uw organisatie.

Rate this post

Print Friendly