BCT, de Nederlandse leverancier van content management en document management systemen, die zaken doet met talrijke gemeenten en overheidsinstellingen, heeft onlangs het ‘Leveranciers Manifest Open Standaarden’ ondertekend. Daarmee onderstreept de softwareleverancier nog eens de grote waarde, dat zij hecht aan het tot stand brengen van integraties aan de hand van open standaarden. BCT maakt zich al jaren sterk voor open standaarden, maar was door een administratieve fout bij het Programmabureau NOiV ten onrechte niet direct betrokken bij de officiële ondertekening van het Manifest en de uitreiking aan staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken op 20 januari jl.

Het programmabureau NOiV staat onder auspiciën van de Stichting ICTU en ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. Overheden moeten voor een optimale dienstverlening naar burgers en bedrijven steeds vaker en steeds intensiever met elkaar samenwerken en volgens NOiV mogen ICT-systemen en -toepassingen geen belemmering vormen voor de informatie-uitwisseling. Het gebruik van (open) standaarden en open source software, die niet afhankelijk zijn van bepaalde IT-leveranciers, speelt daarbij een cruciale rol. De focus van NOiV lag aanvankelijk vooral op ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen, maar in 2010 wordt het werkterrein ook uitgebreid naar de sectoren zorg, onderwijs en sociale zekerheid.

Met de ondertekening van het Leveranciers Manifest geven de ICT-leveranciers aan, dat ze zich zowel bij de ontwikkeling van nieuwe softwareproducten als bij de doorontwikkeling van bestaande softwareproducten conformeren aan de richtlijnen van het programmabureau. Het gaat niet alleen om het toepassen van open standaarden voor hardware platforms, operating systemen, internet browsers en het uitwisselen en opslaan van data, maar ook over het helder communiceren over de standaarden, waarmee de systemen van de aanbieders compatible zijn. Het manifest is inmiddels ondertekend door twintig IT-aanbieders.

BCT juicht de activiteiten van NOiV van harte toe. Al sinds de komst van de eerste StUF standaard in de jaren negentig van de vorige eeuw is BCT een groot voorvechter geweest van het standaardiseren van integraties. BCT hoopt dan ook dat het manifest het voor haar klanten gemakkelijker maakt om de aanpalende leveranciers, daar waar noodzakelijk, aan te zetten tot goede, wederzijdse integraties.

BCT is leverancier van het enterprise content management systeem Corsa, dat uitgebreide functionaliteit bevat voor document management, workflow, archivering en dossiervorming. Het systeem is in gebruik bij zo’n 700 organisaties. Vanwege de centrale functie, die het systeem in veel organisaties vervult, stelt BCT hoge eisen aan de integratie van Corsa met andere applicaties en IT-platforms, zoals SAP, Oracle en Microsoft (Sharepoint en App-V/SoftGrid). Een ander belangrijk voorbeeld van de openheid van BCT is de integratie van Corsa en Squit XO, dat door gemeenten, milieudiensten en provincies wordt gebruikt voor de afhandeling van vergunning- en handhavingzaken in het kader van de WABO. Dankzij de integratie krijgen gebruikers van Squit XO toegang tot Corsa, dat bij veel overheidsorganisaties als centraal document management systeem in gebruik is.


Rate this post

Print Friendly